Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech
 • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

 • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

 • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

 • Witamy na witrynie Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

PROGRAM

WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY

SZKOŁY PODSTAWOWEJ

W. SIKORSKIEGO W RAKOŁUPACH

NA ROK 2017 – 2018

 

  

Akty prawne:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943, z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U z dnia 2017r, poz. 59, z późn. zm)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1654)
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 882)
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487)
 • Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 957)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2017 r. poz. 783)
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)
 • Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., nr 120, poz. 526)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 451);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532, z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591);
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249).

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/18:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego
 2. Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystania z mediów społecznych
 3. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkól
 4. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły
 5. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach

WPROWADZENIE

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego człowieka.

Wychowanie - proces wspomagania dziecka na każdym etapie jego rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej w oparciu o wartości

Profilaktyka - proces wspomagania wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników ryzyka, wzmacnianie czynników chroniących

WSTĘP

       Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka, dlatego zadaniem naszej szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości takich jak: szacunek, odpowiedzialność, współpraca, zaufanie, rodzina, uczciwość, tolerancja, patriotyzm, bezpieczeństwo aby zapewnić im dobry start w dorosłość. Edukacja poprzez wartości pomoże dzieciom dokonywać właściwych wyborów, a dobrze rozwinięty system wartości będzie fundamentem do mądrego życia. Efektem zaplanowanych działań będzie zbudowanie właściwych relacji pomiędzy wszystkimi podmiotami szkoły, opartych na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Program ma wzmocnić działania wychowawcze poprzez zaangażowanie uczniów i rodziców do uczestniczenia w tworzeniu reguł obowiązujących w szkole, co w założeniu ma się przełożyć na kształtowanie młodego człowieka.

MISJA SZKOŁY:

Jesteśmy po to aby:

 1. Przygotować dzieci do dokonywania właściwych wyborów w oparciu o wartości.
 2. Wychować ucznia świadomego, samodzielnego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności niezbędne do funkcjonowania we współczesnym świecie.
 3. Nauczyć szacunku do kultury i tradycji naszego narodu, przy jednoczesnymi poszanowaniu kultur i wartości innych narodów.
 4. Zapewnić uczniom bezpieczeństwo i propagować zdrowy styl życia.
 5. Nasi nauczyciele rozumieją, że młodość to czas, który się nie powtórzy i warto go przeżyć pięknie

WIZJA SZKOŁY:

       Nasza szkoła jest przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym i właściwym wyborze przyszłej drogi zawodowej. Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. Stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem kadra pedagogiczna podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej „małej ojczyzny”. Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, społeczny, psychiczny i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia.

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY

Absolwent naszej szkoły posiada i doskonali własny system wartości. Zdobytą wiedzą sprawnie posługuje się w życiu codziennym. W kontaktach z ludźmi stosuje podstawowe zasady zachowania i komunikowania się.

Jest:

 • aktywny - posiada zainteresowania, pasje jest twórczy wykazuje się samodzielnością, realizuje postawione sobie cele
 • ciekawy świata - korzysta z różnych źródeł informacji i wykorzystuje zdobytą wiedzę
 • odpowiedzialny - umie samodzielnie rozwiązywać problemy podejmuje działania i przewiduje ich konsekwencje, dba o swoje życie i zdrowie
 • obowiązkowy - systematycznie uczęszcza na zajęcia lekcyjne i aktywnie w nich uczestniczy
 • otwarty - potrafi uważnie słuchać, rozmawiać umie współpracować w grupie prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych
 • kulturalny - stosuje się do norm obowiązujących w otoczeniu, rozróżnia zachowania dobre i złe
 • tolerancyjny - szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka - świadomy swoich praw ipraw innych ludzi- zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych
 • asertywny - potrafi bronić swoich poglądów i świadomie wybiera to co dla niego najlepsze, potrafi przeciwstawić się przejawom wulgarności i brutalności, umie odmówić częstowany narkotykami i innymi używkami

Opis problemu

       Sytuacja materialna rodzin naszych uczniów jest zróżnicowana. Nasze dzieci są w większości aktywne i posiadają konstruktywne zainteresowania. Nie sprawiają większych problemów wychowawczych. Obserwuje się stosunkowo niską ilość zachowań ryzykownych. Uczniowie chętnie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych, biorą udział w  zawodach sportowych oraz różnorodnych konkursach. Dzieci podejmują działania nastawione na pomoc potrzebującym. Włączają się w akcje charytatywne. Nasi uczniowie w większości osiągają dobre i bardzo dobre wyniki w nauce. Z przeprowadzonych diagnoz i ewaluacji wynika, że należy podjąć działania wzmacniające wartości społeczne z uwagi na nieprawidłowe relacje koleżeńskie, niewystarczające przestrzeganie norm społecznych, w tym używanie wulgarnych i obraźliwych słów przez uczniów. Zauważono również problemy w prawidłowej komunikacji uczeń – uczeń oraz niski poziom tolerancji wśród uczniów.

Oczekiwania rodziców:

 Rodzice oczekują od szkoły zwrócenia uwagi na następujące zagadnienia

 • bezpieczeństwo dzieci
 • rozwijanie talentów i uzdolnień
 • profilaktyka uzależnień
 • niwelowanie agresji
 • zwracanie uwagi na samodzielność, odpowiedzialność i tolerancję

MOCNE STRONY

 • Szkoła zapewnia uczniom wszechstronny rozwój wszystkich sfer osobowości w wymiarze: intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym.
 • Mała liczba dzieci, dzięki czemu uczniowie traktowani są indywidualnie.
 • Szkoła zapewnia uczniom warunki do rozwoju kultury fizycznej, kształtuje.
 • Dobrze przygotowana, wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna.
 • Różnorodna oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijająca zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
 • Nauczyciele wspierają uczniów z problemami w bieżącej pracy, oferując im pomoc w rożnych sytuacjach m.in. w ramach dobrze zorganizowanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
 • W szkole prowadzone są zajęcia dla uczniów wymagających wsparcia specjalistów:
 • W oparciu o zdiagnozowane potrzeby społeczności szkolnej opracowano program wychowawczo – profilaktyczny, realizowany systematycznie i poddawany ewaluacji i modyfikacji.
 • Rada pedagogiczna systematycznie analizuje wyniki diagnoz, efektów kształcenia i sprawdzianów rocznych, formułuje wnioski i wdraża do dalszej pracy.
 • W szkole obowiązują spójne zasady oceniania zapisane w wewnątrzszkolnym systemie oceniania, na podstawie których nauczyciele konstruują przedmiotowe systemy oceniania
 • W każdym roku szkolnym przygotowywany jest ciekawy i bogaty kalendarz imprez i uroczystości szkolnych .
 • Szkoła uczestniczy w realizacji programów ogólnopolskich, gminnych i środowiskowych.
 • Uczniowie odnoszą sukcesy w konkursach artystycznych i zawodach sportowych.
 • Klasy szkolne i korytarze są estetyczne, i zadbane.
 • Zdecydowana większość uczniów nie ma do czynienia z substancjami psychoaktywnymi.

SŁABE STRONY

 • Uczniowie nie zawsze potrafią reagować w konstruktywny sposób w sytuacjach konfliktowych.
 • Uczniowie nie zawsze potrafią wyrażać w sposób akceptowany społecznie swoje emocje.
 • Duża grupa uczniów ma problemy dydaktyczne i wychowawcze .
 • Częstym problemem jest wulgarne i obraźliwe słownictwo używane przez uczniów.
 • Nie wszyscy uczniowie potrafią akceptować odmienności innych uczniów w klasie.
 • Lekcje w klasach łączonych.

WYSTĘPOWANIE CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH I CZYNNIKÓW RYZYKA

CZYNNIKI CHRONIĄCE:

 • Pozytywny system wartości uczniów.
 • Zadowolenie uczniów z kontaktów rówieśniczych.
 • Dobry kontakt uczniów z wychowawcami i nauczycielami.
 • Realizowanie programów psychoedukacyjnych związanych z profilaktyką, wychowaniem i rozwojem ucznia.
 • Zapewnienie uczniom pomocy specjalistycznej na terenie szkoły.
 • Wielopoziomowa współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę.
 • Duża świadomość uczniów w zakresie zasad dotyczących zdrowego stylu życia, zarówno w fizycznym jak i psychicznym aspekcie.
 • Samopomoc koleżeńska.
 • Niska częstotliwość i zasięg występowania zachowań ryzykownych.

CZYNNIK RYZYKA:

 • Znacząca grupa uczniów wychowuje się w rodzinach niepełnych i o niskim statusie materialnym.
 • Środowisko wychowawcze w wielu przypadkach nie dostarcza prawidłowych wzorców.
 • Uczniowie narażeni są na zagrażające i niewłaściwe treści w cyberprzestrzeni.

WNIOSKI I REKOMENDACJE

 • W pracy wychowawczo-profilaktycznej promować zachowania bezpieczne i prozdrowotne.
 • W pracy codziennej skupić się na kształtowaniu warności społecznych.
 • W dalszym ciągu stwarzać sytuacje do wszechstronnego rozwoju i prezentowania pozytywnych wzorców.
 • Budować pozytywne relacji uczeń – uczeń, projektowanie działań, dzięki którym uczniowie mają okazję do współdziałania.
 • Dbać o kulturę języka w życiu codziennym.
 • Kształtowanie umiejętności korzystania z internetu, urządzeń multimedialnych i mediów społecznościowych.
 • Wspieranie i docenianie indywidualności uczniów, stała praca nad zrozumieniem i akceptowaniem odmienności wśród uczniów.

 

CELE OGÓLNE

 • Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości w wymiarze psychicznym, moralnym i duchowym i społecznym.
 • Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności do dalszego rozwoju.
 • Ochrona uczniów przed zagrożeniami oraz pomoc w sytuacjach kryzysowych.
 • Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele) .

CELE SZCZEGÓŁOWE

 • Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego trybu życia.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higieny fizycznej i psychicznej oraz aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych poprzez uświadamianie skutków wynikających z używania środków uzależniających oraz uzależnienia od komputera.
 • Kształtowanie postaw asertywnych.
 • Umożliwienie rozwoju własnych talentów i zainteresowań.
 • Rozwijanie u uczniów kreatywności.
 • Kształtowanie postaw moralnych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości.
 • Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich wyrażających szacunek do symboli, tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą, społecznością lokalną.
 • Kompensowanie deficytów rozwojowych.
 • Kształcenie umiejętności bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach w szkole i poza nią.
 • Kształtowanie postawy tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych.
 • Kształtowanie pożądanych postaw w stosunku do rówieśników oraz osób dorosłych.
 • Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, współdziałania w zespole.
 • Rozwijanie umiejętności uczenia się i wykorzystania wiedzy oraz informacji w praktyce.

STRATEGIA DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILKTYCZNYCH

       Strategia oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych zakłada wspieranie uczniów w rozwoju we wszystkich sferach: fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjologicznej oraz wykorzystanie strategii profilaktycznych: informacyjnej, edukacyjnej, alternatyw, wczesnej interwencji, zmian środowiskowych i zmian przepisów poprzez zadania adresowane do uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych.

ZADANIA:

 1. SFERA FIZYCZNA
 • Modelowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia (odżywianie, aktywność higiena).
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych.
 • Kształtowanie prawidłowych nawyków higieny .
 • Wypracowanie umiejętności samodzielnego wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych.
 • Uświadamianie skutków wynikających z używania środków uzależniających oraz uzależnienia od urządzeń multimedialnych.
 • Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa
 1. SFERA PSYCHICZNA (EMOCJONALNA I INTELEKTUALNA)
 • Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych.
 • Doskonalenie umiejętności dbania o własny rozwój.
 • Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w nauce.
 • Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 1. SFERA SPOŁECZNA
 • Kształtowanie postaw otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeby.
 • Doskonalenie umiejętności stosowania norm społecznych oraz nawiązywania prawidłowych relacji w oparciu o wartość.
 • Propagowanie pozytywnych wzorów społecznych.
 1. SFERA AKCJOLOGICZNA (DUCHOWA)
 • Stwarzanie sytuacji umożliwiających wypracowanie własnego systemu wartości.
 • Kształtowanie postaw obywatelsko-patriotycznych.
 • Kształtowanie poczucia tożsamości i przynależności kulturowej, narodowej, indywidualnej, regionalnej i etnicznej
 • STRATEGIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNA SZKOŁY KLASY I -III
 • SFERA FIZYCZNA

Nr

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Modelowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia (odżywianie, aktywność higiena) -kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych -kształtowanie prawidłowych nawyków higieny

Realizacja zadań wynikających z ogólnopolskiego programu „Nie pal przy mnie proszę” Fluoryzacja zębów, pogadanki na temat higieny jamy ustnej Edukacja dotycząca prawidłowej postawy ciała podczas pracy z komputerem i podczas lekcji .Samodzielne przygotowanie przez uczniów zdrowego posiłku -„Śniadanie na start” Realizacja programu „Szklanka mleka” Realizacja programu „Owoce i warzywa w szkole. Zajęcia na temat zdrowego odżywiania Zajęcia na temat higieny osobistej. Tworzenie i omówienie Piramidy Zdrowia

Wychowawcy klas I-III

Cały rok szkolny

2.

Wypracowanie umiejętności samodzielnego wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych - uświadamianie skutków wynikających z używania środków uzależniających oraz uzależnienia od urządzeń multimedialnych

Realizacja Ogólnopolskiego Programu „Ratujemy i uczymy ratować”

Pogadanka dla rodziców na temat wpływu relacji rodzic – dziecko na postępowanie młodych ludzi, współpraca z poradnią ppp

Organizowanie zajęć i zawodów sportowych

Indywidualna lub grupowa analiza zachowań uczniów, wskazywanie prawidłowych wyborów

Wychowawcy klas I-III

Cały rok szkolny

3.

Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa

Aktywne pełnienie dyżurów nauczycieli podczas przerw

Wsparcie ze strony pracowników w zakresie monitorowania osób będących na terenie szkoły

Systematyczne pogadanki z uczniami na temat bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach, w tym w kontaktach z obcymi i anonimowych kontaktach podczas wykorzystana nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych przypominanie regulaminów i procedur

Przeprowadzanie alarmów próbnych na wypadek pożaru lub ataku terrorystycznego

Szkolenia nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy, przeciwpożarowe, BHP i innych o tematyce bezpieczeństwa

Wychowawcy klas I-III

Pracownicy obsługi

Wychowawcy klas I-III

Dyrektor

Dyrektor, Barbara Skierewska

Cały rok szkolny

 

Według harmonogramu BHP

Według harmonogramu

 • SFERA PSYCHICZNA (EMOCJONALNA I INTELEKTUALNA)

Nr

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych

Zapoznanie uczniów z Regulaminami obowiązującymi szkoły i procedurami bezpieczeństwa i konsekwentne ich przestrzeganie

Pogadanki na temat bezpiecznego zachowania podczas przerw

Pogadanki na temat bezpiecznych zachowań w świetlicy szklonej

Wychowawcy I-III, wszyscy pracownicy szkoły

Wychowawcy I-III

Nauczyciele świetlicy

Wrzesień 2017, cały rok szkolny

Październik 2017

Cały rok szkolny

2.

Doskonalenie umiejętności dbania o własny rozwój

Prowadzenie zajęć rozwijających pasje, zainteresowania i zdolności uczniów. Rozpoznawanie predyspozycji uczniów, współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym przygotowanie go do konkursów. Wykorzystywanie w pracy z uczniem nowoczesnych technologii, pogadanki nt. mądrego wyboru gier komputerowych. Organizacja wyjść do instytucji kulturalno – edukacyjnych. Prowadzenie zajęć wymagających kreatywności i twórczego działania. Stosowanie różnorodnych metod w motywowaniu uczniów do nauki. Wskazywanie dzieciom i rodzicom efektywnych sposobów uczenia się. Stosowanie metod aktywizujących w czasie zajęć z uczniami.

Nauczyciele klas I-III

Cały rok szkolny

3.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. Konsultacje dla rodziców. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.

Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

Wychowawcy I-III

Wychowawcy I-III

Cały rok szkolny

Wrzesień, Październik 2017

4.

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w nauce

Organizacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Współpraca z PPP

Udzielanie uczniom pomocy w bieżącej pracy Motywowanie do podejmowania wysiłku intelektualnego, zauważanie starań i wkładu pracy ucznia

Dyrektor, Wychowawcy I-III

Wychowawcy I-III

Cały rok szkolny

 
 • SFERA SPOŁECZNA

Nr

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Kształtowanie postaw otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeby

Organizowanie zajęć integracyjnych Organizowanie pomocy koleżeńskiej. Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów. Prowadzenie zajęć o charakterze prospołecznym, rozwijających empatię Udział w akcjach społecznych

Wychowawcy I-III, Nauczyciele I-III

Cały rok szkolny

2.

Doskonalenie umiejętności stosowania norm społecznych oraz nawiązywania prawidłowych relacji w oparciu o wartości

Organizowanie wyborów do Samorządów Klasowych. Praca w Samorządach Klasowych, zachęcanie uczniów do działalności na rzecz klasy i szkoły Opracowanie strategii rozwiązywania konfliktu Prowadzenie zajęć wymagających współpracy Pogadanki na temat kultury osobistej i kulturze słowa w relacjach koleżeńskich Dokonywanie samooceny zachowania Pogadanki na temat tolerancji. Współpraca z rodzicami w zakresie niwelowania przejawów agresji i przemocy – rozmowy indywidualne, kierowanie na konsultacje do specjalistów. Organizowanie wyjść na imprezy kulturalne, zwracanie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania. Zawieranie kontraktów klasowych i eksponowanie ich w klasie.

Wychowawcy I-III

Cały rok szkolny,

Zgodnie z planem pracy wychowawcy I-III

3.

Propagowanie pozytywnych wzorów społecznych

Nagradzanie uczniów za pozytywne zachowanie.

Nagradzanie „Najlepszych uczniów” na koniec roku szkolnego.

Prezentowanie osiągnięć uczniów na forum szkoły i w środowisku lokalnym.

Omawianie cech bohaterów na podstawie lektur

Wychowawcy I-III

Dyrektor, Wychowawcy I-III

Nauczyciele I-III

Cały rok szkolny

Czerwiec 2017

rok szkolny

 • SFERA AKSJOLOGICZNA

Nr

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Stwarzanie sytuacji umożliwiających wypracowanie własnego systemu wartości

Organizowanie przedsięwzięć ekologicznych oraz akcji takich jak: - Dzień Ziemi - Zbiorka surowców wtórnych - Sprzątanie świata Wskazywanie pozytywnych wartości na podstawie utworów literackich Pogadanki na temat wpływu przyrody na życie ludzi Wykorzystywanie codziennych sytuacji szkolnych do nauki odróżniania dobra od zła Organizowanie zajęć wskazujących różnorodność narodowości, kultur, tradycji: - organizowanie Rekolekcji szkolnych, Jasełek

Wykorzystywanie codziennych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych do uświadamiania dzieciom odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej

Organizacja Rekolekcji Wielkopostnych

Wychowawcy I-III

Nauczyciele I-III

Dyrektor,, nauczyciel religii

Wg planu pracy szkoły

Cały rok szkolny

Marzec 2018

2.

Kształtowanie postaw obywatelsko-patriotycznych

Organizowanie imprez i uroczystości rocznicowych o charakterze patriotycznym: - udział uczniów w uroczystym apelu z okazji Odzyskania Niepodległości - 11 listopada - udział uczniów w apelu z okazji 3 Maja.

Wskazywanie wartości i postaw patriotycznych na podstawie utworów literackich

Wychowawcy I-III

Nauczyciele I-III

Wg planu pracy szkoły

3.

Kształtowanie poczucia tożsamości i przynależności kulturowej, narodowej, indywidualnej, regionalnej i etnicznej

Organizowanie wyjść, wycieczek. Zapoznawanie uczniów z literaturą i tradycją oraz sylwetkami osób ważnych dla kultury, sztuki i tradycji naszego regionu

Wychowawcy I-III

Cały rok szkolny

Zgodnie z planem pracy szkoły

STRATEGIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNA SZKOŁY KLASY IV -VII

 • SFERA FIZYCZNA

Nr

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Modelowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie zdrowego stylu życia (odżywianie, aktywność higiena)

-kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych

-kształtowanie prawidłowych nawyków higieny

Zajęcia na temat higieny osobistej i schludnego wyglądy Zajęcia na temat higieny osobistej w wieku dojrzewania, dostosowania ubioru do sytuacji Edukacja dotycząca prawidłowej postawy ciała podczas pracy z komputerem i podczas lekcji.

Realizacja „Programu dla szkół” w klasach I-V (mleko, warzywa i owoce)

Organizowanie różnych form aktywności sportowej

Przyrządzanie obiadów w stołówce szkolnej.

Wychowawcy kl. IV-VII

Nauczyciel wychowania fizycznego- Tomasz Wielopolski

Intendent, pracownicy stołówki szkolnej

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

2.

Wypracowanie umiejętności samodzielnego wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych - uświadamianie skutków wynikających z używania środków uzależniających oraz uzależnienia od urządzeń multimedialnych

Zajęcia dotyczące wpływu nikotyny na zdrowie

Zajęcia dotyczące wpływu nikotyny i alkoholu na zdrowie Zajęcia uświadamiające konsekwencje spożywania alkoholu, substancji psychoaktywnych, w tym dopalaczy Pogadanki z rodzicami na temat uzależnień , współpraca ze specjalistami w tym zakresie Przeprowadzenie zajęć na temat rozważnego korzystana z mediów społecznościowych Prowadzenie systematycznych obserwacji uczniów w celu wczesnej interwencji w sprawach uzależnień. Informowanie rodziców/prawnych opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu dziecka Prezentowanie ciekawych form spędzania czasu, organizowanie wyjść, wycieczek, rajdów, zajęć o charakterze sportowo – rekreacyjnym Indywidualna lub grupowa analiza zachowań uczniów, wskazywanie prawidłowych wyborów

Wychowawcy kl. IV-VII

Cały rok szkolny

3.

Zapewnienie bezpieczeństwa uczniom

Aktywne pełnienie dyżurów nauczycieli podczas przerw

Wsparcie ze strony pracowników w zakresie monitorowania osób będących na terenie szkoły

Systematyczne pogadanki z uczniami na temat bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach, w tym w kontaktach z obcymi i anonimowych kontaktach podczas wykorzystana nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych przypominanie regulaminów i procedur

Przeprowadzanie alarmów próbnych na wypadek pożaru lub ataku terrorystycznego

Szkolenia nauczycieli w zakresie pierwszej pomocy, przeciwpożarowe, BHP i innych o tematyce bezpieczeństwa

Wychowawcy klas I-III

Pracownicy obsługi

Wychowawcy klas I-III

Dyrektor

Dyrektor, Barbara Szałacka, Tomasz Wielopolski

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Według harmonogramu BHP

Według harmonogramu

 • SFERA PSYCHICZNA (EMOCJONALNA I INTELEKTUALNA)

Nr

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych

Zapoznanie uczniów z Regulaminami obowiązującymi szkoły i procedurami bezpieczeństwa i konsekwentne ich przestrzeganie

Pogadanki na temat bezpiecznego zachowania podczas przerw

Pogadanki na temat bezpiecznych zachowań w świetlicy szklonej

Wychowawcy IV-VII, wszyscy pracownicy szkoły

Wychowawcy IV-VII

Nauczyciele świetlicy

Wrzesień 2017, cały rok szkolny

Październik 2017

Cały rok szkolny

2.

Doskonalenie umiejętności dbania o własny rozwój

Prowadzenie zajęć rozwijających pasje, zainteresowania i zdolności uczniów. Rozpoznawanie predyspozycji uczniów, współpraca z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi. Indywidualna praca z uczniem wybitnie uzdolnionym przygotowanie go do konkursów. Wykorzystywanie w pracy z uczniem nowoczesnych technologii, pogadanki nt. mądrego wyboru gier komputerowych. Organizacja wyjść do instytucji kulturalno – edukacyjnych. Prowadzenie zajęć wymagających kreatywności i twórczego działania. Stosowanie różnorodnych metod w motywowaniu uczniów do nauki. Wskazywanie dzieciom i rodzicom efektywnych sposobów uczenia się. Stosowanie metod aktywizujących w czasie zajęć z uczniami.

Zdobywanie karty rowerowej.

Realizacja programu z doradztwa zawodowego dla klas VII.

Nauczyciele klas IV-VII

Cały rok szkolny

3.

Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.

Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza nią. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. Konsultacje dla rodziców. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania trudności lub eliminowania zagrożeń.

Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły i regulaminami, programami.

Wychowawcy IV-VII

Wychowawcy IV-VII

Cały rok szkolny

Wrzesień, Październik 2017

4.

Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w nauce

Organizacja zajęć w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Współpraca z PPP

Udzielanie uczniom pomocy w bieżącej pracy Motywowanie do podejmowania wysiłku intelektualnego, zauważanie starań i wkładu pracy ucznia

Dyrektor, Wychowawcy IV-VII

Wychowawcy IV-VII

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

 

SFERA SPOŁECZNA

Nr

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Kształtowanie postaw otwartości na drugiego człowieka i jego potrzeby

Organizowanie zajęć integracyjnych Organizowanie pomocy koleżeńskiej. Zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka Rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów. Prowadzenie zajęć o charakterze prospołecznym, rozwijających empatię Udział w akcjach społecznych

Wychowawcy IV-VII, Nauczyciele IV-VII

Cały rok szkolny

2.

Doskonalenie umiejętności stosowania norm społecznych oraz nawiązywania prawidłowych relacji w oparciu o wartości

Organizowanie wyborów do Samorządów Klasowych i Samorządu Uczniowskiego. Praca w Samorządach Klasowych, zachęcanie uczniów do działalności na rzecz klasy i szkoły Opracowanie strategii rozwiązywania konfliktu Prowadzenie zajęć wymagających współpracy Pogadanki na temat kultury osobistej i kulturze słowa w relacjach koleżeńskich Dokonywanie samooceny zachowania Pogadanki na temat tolerancji. Współpraca z rodzicami w zakresie niwelowania przejawów agresji i przemocy – rozmowy indywidualne, kierowanie na konsultacje do specjalistów. Organizowanie wyjść na imprezy kulturalne, zwracanie uwagi na zachowanie zasad bezpieczeństwa i dobrego zachowania. Zawieranie kontraktów klasowych i eksponowanie ich w klasie.

Wychowawcy IV-VII

Opiekun SU

Cały rok szkolny,

Zgodnie z planem pracy wychowawcy IV-VII

3.

Propagowanie pozytywnych wzorów społecznych

Nagradzanie uczniów za pozytywne zachowanie.

Nagradzanie „Najlepszych uczniów” na koniec roku szkolnego.

Prezentowanie osiągnięć uczniów na forum szkoły i w środowisku lokalnym.

Omawianie cech bohaterów na podstawie lektur

Wychowawcy IV-VII

Dyrektor, Wychowawcy IV-VII

Nauczyciel języka polskiego- Barbara Szałacka

Cały rok szkolny

Czerwiec 2017

Cały rok szkolny

 • SFERA AKSJOLOGICZNA

Nr

Zadania

Sposoby realizacji

Odpowiedzialni

Termin

1.

Stwarzanie sytuacji umożliwiających wypracowanie własnego systemu wartości

Organizowanie przedsięwzięć ekologicznych oraz akcji takich jak: - Dzień Ziemi - Zbiorka surowców wtórnych - Sprzątanie świata Wskazywanie pozytywnych wartości na podstawie utworów literackich Pogadanki na temat wpływu przyrody na życie ludzi Wykorzystywanie codziennych sytuacji szkolnych do nauki odróżniania dobra od zła Organizowanie zajęć wskazujących różnorodność narodowości, kultur, tradycji: - organizowanie rekolekcji szkolnych, Rakołupskich Spotkań z Kulturą i Sztuką Ludową, choinka szkolna

Wykorzystywanie codziennych sytuacji szkolnych i pozaszkolnych do uświadamiania dzieciom odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji kulturowej

Organizacja Rekolekcji Wielkopostnych

Wychowawcy IV-VII

Nauczyciele IV-VII

Nauczyciel religii, dyrektor

Wg planu pracy szkoły

Cały rok szkolny

Marzec 2018

2.

Kształtowanie postaw obywatelsko-patriotycznych

Organizowanie imprez i uroczystości rocznicowych o charakterze patriotycznym: - udział uczniów w uroczystym apelu z okazji Odzyskania Niepodległości - 11 listopada - udział uczniów w apelu z okazji 3 Maja.

Wskazywanie wartości i postaw patriotycznych na podstawie utworów literackich

Udział w akcji Narodowe Czytanie

Wychowawcy IV-VII

Nauczyciele IV-VII

Wg planu pracy szkoły

Wrzesień 2017

3.

Kształtowanie poczucia tożsamości i przynależności kulturowej, narodowej, indywidualnej, regionalnej i etnicznej

Organizowanie wyjść, wycieczek. Zapoznawanie uczniów z literaturą i tradycją regionu.

Wychowawcy IV-VII

Cały rok szkolny, zgodnie z planem pracy szkoły

 

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO

W RAKOŁUPACH NA ROK SZKOLNY 2017/2018

 

podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 170 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (Dz.U. z 2017 r. poz. 1189 ze zm.),
 • Statut Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach ,
 • Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach

 

 

 

 

Plan opracowany został w oparciu o:

 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018.
 2. Koncepcję pracy Szkoły Podstawowej im. Władysława Sikorskiego w Rakołupach.
 3. Wnioski sformułowane na posiedzeniu rady pedagogicznej podsumowującym rok szkolny 2017/2018.

Roczny plan pracy wychowawczo-dydaktycznej szkoły zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej nr  z dnia 15 września 2017 r.

 

I. PLAN PRACY W GŁÓWNYCH OBSZARACH DZIAŁALNOŚCI SZKOŁY

Zarządzanie i organizacja

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Przydział obowiązków służbowych wszystkim pracownikom

Dyrekcja szkoły

Do końca sierpnia

Opracowanie rocznego planu pracy szkoły

Rada pedagogiczna

Do 15 września

Opracowanie programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły

Rada pedagogiczna

Do końca września

Przedstawienie Radzie Pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru w roku szkolnym 2016/2017

Dyrekcja szkoły

Do końca sierpnia

Wprowadzenie zmian w dokumentach szkolnych i dostosowanie ich do zmian prawa oświatowego: statut, regulaminy, procedury

Dyrekcja szkoły

Do końca września

Opracowanie wewnątrzszkolnego planu doskonalenia zawodowego

Dyrektor szkoły

Do końca września

Opracowanie planu nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Do 15 września

Pełnienie nadzoru pedagogicznego

Dyrektor szkoły

Cały rok

Opracowanie arkusza organizacji pracy szkoły

Dyrektor szkoły

Do końca kwietnia

Umożliwienie nauczycielem zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego

Dyrektor szkoły

Opiekunowie stażu

Cały rok

Promocja szkoły w środowisku lokalnym

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Przeprowadzenie rekrutacji uczniów do klas I

Dyrektor szkoły

Kwiecień-sierpień

 

Wychowanie

Zadania

Osoba odpowiedzialna

Termin realizacji

Integracja zespołów klasowych

Wychowawcy klas

wrzesień

Realizowanie programu profilaktyczno-wychowawczego szkoły

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Organizacja uroczystości i imprez kulturalnych, artystycznych oraz wycieczek

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Współpraca wychowawców z rodzicami dzieci, z poradnią psychologiczno-pedagogiczną

Wychowawcy klas

Cały rok

Doskonalenie pracy samorządu uczniowskiego

Opiekun samorządu

Cały rok

Propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz zachęcanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu

Wychowawcy klas

Cały rok

Edukacja czytelnicza

Wszyscy nauczyciele, bibliotekarz

Cały rok

Angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły

Wychowawcy klas

Cały rok

 

Zadania opiekuńcze

Zadania

Osoby odpowiedzialne

Termin realizacji

Organizacja opieki pedagogicznej

Wszyscy nauczyciele

Cały rok

Zapewnienie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Dyrektor, nauczyciele

Cały rok

Objęcie opieką świetlicy wszystkich dzieci potrzebujących takiej opieki

Wychowawcy, opiekunowie świetlicy

Cały rok

Organizacja opieki wychowawczej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

Wychowawcy klas

Cały rok

 

 II. KALENDARIUM SZKOŁY W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Termin

Uroczystości , wydarzenia

Odpowiedzialny

4IX

Rozpoczęcie roku szkolnego

Dyrektor, nauczyciele

IX

Ogólnoszkolne zebranie rodziców. Informacje o wymaganiach edukacyjnych. Wybory rad klasowych rodziców

Dyrektor, nauczyciele

IX

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

Opiekun SU

28 IX

Dzień Chłopaka

Samorząd Uczniowski

13 X

Uroczystości związane z Dniem Edukacji Narodowej

Sylwia Tomaszewska

 X

Dzień Papieski

Katecheta Mariusz Pruszkowski

IX

 

Rakołupskie Spotkania z Kulturą I Sztuką Ludową

Barbara Szałacka

25 X

Ślubowanie I klasy.

Małgorzata Kraczkowska

10 XI

Szkolne obchody Narodowego Święta Niepodległości

 

Barbara Szałacka

17XI

Śniadanie Daje Moc – akcja ogólnopolska

 

Wychowawcy kl.0-III

23XI

Zebrania rodziców z wychowawcami wszystkich

Dyrektor, nauczyciele

28 XI

Dzień wróżb andrzejkowych. Zabawa andrzejkowa

Samorząd Uczniowski, S. Tomaszewska

6XII

Dzień z Mikołajem

Samorząd Uczniowski, wychowawcy

XII

W oczekiwaniu na Boże Narodzenie – klasowa i gminna wigilia

Wychowawcy klas 0-III

23XII-31XII

Zimowa przerwa świąteczna

 

26 I

Ogólnoszkolne zebranie rodziców. Informacje o wynikach nauczania za I okres

Dyrektor, nauczyciele

28 I

Zabawa karnawałowa

B. Szałacka, P. Głaz, T. Wielopolski, S. Tomaszewska

21 I

Dzień Babci i Dziadka

Wychowawcy kl.0-III

26 I

Ogólnoszkolne zebranie rodziców. Informacje o wynikach nauczania za I okres

Dyrektor, nauczyciele

28 I

Zabawa karnawałowa

B. Szałacka, P. Głaz, T. Wielopolski, S. Tomaszewska

29 I-11 II

Ferie zimowe

 

14 II

Szkolne Walentynki

Samorząd Uczniowski, S.Tomaszewska

8 III

Dzień Kobiet

T.Wielopolski

21 III

Pierwszy Dzień Wiosny

Samorząd Uczniowski, S.Tomaszewska

29 III-3 IV

Wiosenna przerwa świąteczna

 

IV

Dzień Ziemi

T. Wielopolski

 V

Ogólnoszkolne zebranie rodziców. Informacja o propozycjach ocen rocznych

Dyrektor, nauczyciele

3 V

Święto Konstytucji 3 Maja

B. Szałacka

20 V

Dzień Patrona

T.Wielopolski, P.Głaz,M. Pruszkowski

26 V

Dzień Rodziny

Wychowawcy klas 0-III

1VI

Dzień Dziecka

Rada Rodziców

22 VI

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Dyrektor T.Wielopolski, P.Głaz,

 

Dni ustawowo wolne od pracy:

 • Wszystkich Świętych – 1 listopada 2017 r.- środa
 • Narodowe Święto Niepodległości – 11 listopada 2017 r.-sobota
 • Boże Narodzenie – 25–26 grudnia 2017 r.- poniedziałek-wtorek
 • Nowy Rok – 1 stycznia 2018 r.-poniedziałek
 • Trzech Króli – 6 stycznia 2018 r.- sobota
 • Poniedziałek Wielkanocny – 2 kwietnia 2018 r.,
 • Święto Pracy – 1 maja 2018 r.- wtorek
 • Święto Konstytucji 3 Maja – 3 maja 2018 r.- czwartek
 • Boże Ciało – 31 maja 2018 r.- czwartek

 

 

III. HARMONOGRAM ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

 

 

Lp.

Termin

Tematyka/Cel

1.

Sierpień

Zebranie organizacyjne – przygotowanie pracy szkoły w roku szkolnym, informacja o zmianach w przepisach oświatowych na rok szkolny 2017/2018

2.

Listopad

Zebranie szkoleniowe – tematyka związana z kierunkami polityki oświatowej państwa

3.

Styczeń

Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja śródroczna, podsumowanie półrocznej pracy szkoły

4.

Kwiecień

Zebranie szkoleniowe – tematyka aktualna dla szkoły

5.

Czerwiec

Zebranie klasyfikacyjne – klasyfikacja roczna, podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2017/2018

Pozostałe spotkania rady pedagogicznej zgodnie z potrzebami szkoły

 

IV. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

 

IV.1 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KONIECZNOŚCI UDZIELANIA PIERWSZEJ POMOCY UCZNIOM SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RAKOŁUPACH

 1. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.).
 1. Cel procedury

Przeżycie osób poszkodowanych po wypadkach zależy od jak najszybszego udzielenia pomocy medycznej i właściwej organizacji transportu do szpitala. Stosowanie tej pomocy wymagane jest w przypadku, gdy u poszkodowanego występują

 • zaburzenia w oddychaniu (bezdech),
 • zatrzymanie krążenia,
 • krwotok,
 • wstrząs pourazowy.

Procedura ma na celu zapewnienie właściwej opieki dziecku poprzez udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka szkoły.

 1. Zakres procedury

Procedura dotyczy zasad i zakresu podejmowanych czynności w celu ratowania życia ucznia przed wezwaniem i pojawieniem się fachowej pomocy medycznej.

Pierwsza pomoc przedlekarska to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia ucznia szkoły.

Pierwsza pomoc przedlekarska polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia ratunkowego oraz wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza dopuszczonych do obrotu w Polsce.

 1. Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Przy udzielaniu pierwszej pomocy ratownik, pomimo zdenerwowania, powinien w miarę możliwości wykazać się opanowaniem i zdrowym rozsądkiem, gdyż jest to podstawą skuteczności i sprawności jego działania. W miarę możliwości do udzielenia pierwszej pomocy wzywa się pracownika szkoły przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.

Pierwszą czynnością przed przystąpieniem do pomocy poszkodowanemu jest zabezpieczenie miejsca wypadku przed ewentualnymi dalszymi zagrożeniami, np. wyłączenie urządzeń elektrycznych.

Następną czynnością jest dokonanie oceny stanu poszkodowanego, czy zachował on przytomność i jaki jest stan wydajności jego układów krążenia i oddychania. Prawidłowa ocena tego stanu jest podstawą do dalszych działań związanych z pierwszą pomocą. Takimi działaniami mogą być:

 • podjęcie sztucznego oddychania,
 • zewnętrzny masaż serca,
 • zatamowanie krwotoku,
 • ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej ustalonej,
 • zabezpieczenie poszkodowanego przed pogłębieniem wstrząsu,
 • wezwanie pogotowia ratunkowego.

Udzielenie pierwszej pomocy należy kontynuować do czasu przybycia fachowego personelu medycznego.

Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko i wyłącznie po konsultacji z rodzicem (opiekunem prawnym) dziecka lub lekarzem.

W sytuacji udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej przez nauczyciela prowadzącego w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze z grupą uczniów szkoły jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych uczniów.

W razie urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka szkoły nauczyciel, za zgodą rodzica, może dokonać niezbędnych czynności mających na celu pomoc uczniowi.

O każdym przypadku wystąpienia urazu nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub nauczyciel, pod którego opieką dziecko się znajduje, powiadamia w dniu zdarzenia rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz dyrektora szkoły.

Uraz nie stanowi wypadku.

Bezdech

W przypadku, kiedy pierwszy wystąpi zanik czynności oddychania, krążenie może trwać jeszcze przez krótki czas, ale jest ono wówczas mniej wydajne i dochodzi do jego zatrzymania. Brak czynności oddechowej zwany jest bezdechem. Może on wystąpić przy uszkodzeniach mózgu, górnych czynności oddechowych lub ich niedrożności. W większości przypadków przywrócenia dokonuje się, stosując proste czynności pod warunkiem natychmiastowego ich podjęcia.

Bezdech u poszkodowanego rozpoznajemy przez:

 • brak ruchów oddechowych klatki piersiowej oraz
 • niemożność wyczucia na własnym policzku wydychanego przez poszkodowanego powietrza.

Wówczas przystępujemy do udrożnienia dróg oddechowych i sztucznego oddychania.

Niedrożność dróg oddechowych w przypadku blokowania ich przez język stosunkowo łatwo usuwa się poprzez odchylenie głowy poszkodowanego do tyłu. Czynność tę wykonujemy:

 • kładąc jedną rękę pod szyję poszkodowanego i jednocześnie układając drugą na jego czole,
 • następnie, zachowując ostrożność, odchylamy jego głowę maksymalnie do tyłu.

W przypadku, kiedy zachodzi podejrzenie uszkodzenia kręgosłupa, zatkane językiem drogi oddechowe udrażniamy poprzez uniesienie żuchwy lub wyciągnięcie języka. Żuchwę można unieść, wysuwając ją w kierunku pionowym u poszkodowanego leżącego na wznak, poprzez naciskanie do przodu oboma kciukami kątów żuchwy. Wysunięcie żuchwy można uzyskać również przez pociągnięcie za dolne zęby, tak by wysunęły się przed zęby górne. Jeżeli omówione metody nie powodują udrożnienia dróg oddechowych, należy dokonać tego poprzez wyciągnięcie języka. Po rozwarciu szczęki poszkodowanego należy uchwycić język w palce wskazujący i kciuk, a następnie wyciągnąć go na brodę.

Usuwanie ciał obcych

Ciało obce z ust i gardła usuwa się poprzez przewrócenie poszkodowanego na bok i otworzenie jego ust.

Sztuczne oddychanie

Po upewnieniu się, że drogi oddechowe u poszkodowanego są drożne, można przystąpić do przywracania oddechu. Najskuteczniejszą i stosunkowo najprostszą metodą jest sztuczne oddychanie „usta–usta”. Stosowanie tej metody polega na tym, że ratujący wdmuchuje swoje powietrze wydechowe bezpośrednio do ust ratowanego. Po przechyleniu głowy poszkodowanego do tyłu i zatkaniu jego nosa ratujący powinien wykonać głęboki wdech i wdmuchiwać powietrze bezpośrednio do ust poszkodowanego. Unoszenie się ściany klatki piersiowej ratowanego świadczy o skuteczności sztucznego oddechu. Odjęcie ust od ratowanego umożliwia bierny wydech. Ratujący powinien upewnić się, że w czasie wydechu powietrze wydostaje się na zewnątrz, wówczas czynności ratujące życie są skuteczne.

Czynności wdmuchiwania powietrza do płuc wykonuje się z częstotliwością od 16 do 20 razy na minutę do czasu powrotu samoistnego wydolnego oddechu lub przejęcia poszkodowanego przez personel karetki reanimacyjnej. Wskazane jest stosowanie maski reanimacyjnej, umożliwiającej zatkanie nosa, co ułatwia prowadzenie sztucznego oddychania. Zapewnia ona również brak kontaktu ratownika z ustami poszkodowanego.

Równie skuteczne jest oddychanie „usta–nos”. Metodę tę stosuje się poprzez zatkanie ust poszkodowanego i wdmuchiwanie powietrza przez nos, co wymaga użycia większej siły niż przy metodzie „usta–usta”. Podczas wydechu usta ratowanego odsłania się.

Po odzyskaniu przez poszkodowanego własnego oddechu należy ułożyć go w pozycji bocznej ustalonej.

Zatrzymanie czynności serca

Zatrzymanie czynności serca równoznaczne jest z zatrzymaniem krążenia krwi w ustroju poszkodowanego.

Objawy:

 • nagła utrata przytomności i po kilku sekundach bezdech,
 • brak tętna na dużych tętnicach w okolicy szyi i pachwin; należy zauważyć, że brak tętna w tętnicach promieniowych nie musi świadczyć o zatrzymaniu krążenia,
 • źrenice poszkodowanego przestają reagować na światło, a skóra przyjmuje blado-siną barwę.

Zatrzymanie krążenia krwi wymaga natychmiastowego przystąpienia do masażu zewnętrznego i równocześnie sztucznego oddychania. Upewniwszy się, że krążenie krwi rzeczywiście ustało, niezwłocznie przystępujemy do czynności ratujących życie.

Masaż serca

Masaż serca zewnętrzny polega na tym, że ratujący uciska rytmicznie mostek ratowanego w kierunku kręgosłupa, kiedy ten leży na plecach. Na skutek tych działań serce leżące pomiędzy mostkiem a kręgosłupem zostaje uciśnięte, co powoduje mechaniczne wyciśnięcie krwi z komór małego i dużego krążenia. Odjęcie nacisku na klatkę piersiową pozwala na powtórne odkształcenie się ściany klatki piersiowej, co pozwala komorom serca na napełnienie się krwią. Cały cykl powtarza się przy następnym ucisku mostka i jego zwolnieniu.

Skuteczny masaż jest wykonywany przy prędkości 80 uciśnięć na minutę. Przy wykonywaniu masażu poszkodowany powinien leżeć na plecach. Na mostek należy uciskać silnie, szybko, krótko, a nadgarstki powinny być ułożone jeden na drugim. Uciskać należy w miejscu środkowej linii ciała, tuż poniżej połowy długości mostka.

Sztuczne oddychanie

Aby zapewnić skuteczność masażu serca, należy połączyć go ze sztucznym oddychaniem. W przypadku akcji prowadzonej przez jednego ratującego musi on wykonać zarówno sztuczne oddychanie, jak i masaż serca, w następujący sposób:

 • po każdych 2 wdmuchnięciach wykonuje się 30 uciśnięć,
 • liczba sztucznych oddechów powinna wynosić 16–20 na minutę.

W przypadku, kiedy jest dwóch ratowników, ratowanie jest łatwiejsze, gdyż wówczas jeden ratownik wykonuje sztuczne oddychanie, a drugi masaż zewnętrzny serca. Osoba prowadząca sztuczne oddychanie powinna wdmuchiwać powietrze 2 razy na 30 uciśnięć mostka. Wyczuwalne tętno w tętnicach szyjnych lub udowych, a także obwodowych świadczy o powrocie czynność serca. Badanie tętna na tętnicach szyjnych powinno być prowadzone dokładnie i w miarę krótko, tak by nie zakłócało swobodnego przepływu krwi do mózgu.

W przypadku, kiedy u poszkodowanego powrócą podstawowe funkcje życiowe, układamy go w pozycji bocznej ustalonej.

Krwotok

W przypadku wystąpienia krwotoku u poszkodowanego, tj. utraty dużej ilości krwi (tzn. około 1,5–2 litrów), wystąpią następujące objawy:

 • bladość powłok ciała,
 • przyspieszenie tętna,
 • spadek ciśnienia krwi,
 • ogólne osłabienie,
 • szum w uszach,
 • zimny pot,
 • „mroczki” przed oczyma,
 • niepokój,
 • utrata przytomności, poprzedzająca zgon.

Tamowanie krwotoku

Zatamowanie krwotoku na miejscu wypadku jest czynnością ratującą życie. Zatamować krwotok można poprzez:

 • uniesienie kończyny,
 • ucisk ręczny w miejscu wypływu krwi,
 • założenie opatrunku uciskowego.

Uniesienie kończyny stosowane jest przy mniejszych krwotokach. Przy większych stosujemy ucisk ręczny, jednak dobrze jest uciskać ranę, przykrywając ją gazą opatrunkową. Na krwawiącą ranę stosujemy opatrunek uciskowy. Opatrunek taki składa się z czystego opatrunku osłaniającego, który uciska się wałkiem ze zwiniętego bandaża, ligniny, waty itp. mocowanego opaską dociskającą. Zdarza się jednak, że mimo opatrunku rana krwawi nadal. W takim przypadku nie należy zdejmować opatrunku, lecz dołożyć waty, ligniny itp. i ucisnąć go silniej drugą opaską.

Złamanie kości czaszki

Może nastąpić na skutek upadku na głowę lub uderzenia w głowę. Poszkodowany jest nieprzytomny, krwawi z uszu i ust. Należy zrobić zimny okład na głowę, zapewnić spokój i skierować do szpitala. Złamanie kręgosłupa – silny ból w kręgosłupie, sztywność karku lub w stopach. Nie przemieszczać chorego. Wezwać pomoc instytucjonalną. Złamanie i zwichnięcie obojczyka objawia się bólem i znacznym obrzękiem w okolicach obojczyka. Włożyć do dołu pachowego zwitek waty, zgiąć rękę pod kątem prostym, zawiesić na temblaku zrobionym z chustki i na uszkodzone miejsce nałożyć zimny okład.

Złamanie żeber objawia się silnym bólem przy oddychaniu, kaszlu, kichaniu i przy ruchach. Mocno obandażować klatkę piersiową lub dobrze ściągnąć ręcznikiem podczas wydechu. W przypadku stłuczenia lub zwichnięcia stosować zimne okłady z wody i mocno zabandażować. Miejsca stłuczonego nie jodynować, rozcierać lub smarować maściami.

Złamania kończyn

W przypadku ręki należy ją unieruchomić za pomocą deski lub szyny tak, aby dwa sąsiadujące stawy uległy unieruchomieniu, zawiesić na temblaku i przymocować do tułowia. Przy złamaniu i zwichnięciu palców u rąk należy przymocować deseczkę na szerokość dłoni, zabandażować. Długość deseczki powinna być od końca palców do przedramienia. Złamanie kończyn dolnych – należy unieruchomić na desce od długości pięty, by zachodziła poza miednicę, i przymocować do tułowia.

            Nie należy zmieniać ułożenia kończyny ani nie próbować nastawiać złamania. Unieruchomić kończynę w jej aktualnym położeniu. Przy złamaniu otwartym nie wolno dotykać wystających odłamów kostnych – łatwo ulegają zakażeniu.

Wstrząs pourazowy

Objawy wstrząsu:

 • szybko słabnące, nawet niewyczuwalne tętno,
 • bladość i ochłodzenie skóry,
 • zimny pot na powierzchni ciała,
 • płytki, przyspieszony oddech,
 • niepokój poszkodowanego,
 • apatia i senność.

Łagodzenie objawów wstrząsu

Przy początkowych objawach wstrząsu poszkodowany raczej jest przytomny, ale objawy te mogą pogłębić się na skutek strachu, bólu czy zimna. Należy zatem starać się wyeliminować czynniki powodujące ten wstrząs, a w szczególności:

 • zapewnić poszkodowanemu spokój,
 • osłonić przed zimnem,
 • zapewnić poszkodowanemu prawidłowy oddech,
 • opanować krwotok,
 • założyć opatrunek lub unieruchomić złamanie,
 • ułożyć poszkodowanego na wznak z kończynami dolnymi uniesionymi ku górze,
 • uspokoić psychicznie,
 • ewentualnie podać do picia ciepłe płyny – jeśli poszkodowany jest przytomny,
 • szybko wezwać wykwalifikowaną pomoc medyczną.

Omdlenie

Udzielając pierwszej pomocy zemdlonemu, należy:

 • ułożyć chorego wygodnie z nogami uniesionymi do góry lub posadzić, pochylając go mocno do przodu, tak by głowa znajdowała się między kolanami,
 • rozpiąć choremu ubranie,
 • zapewnić dostęp świeżego powietrza.

Nieprzytomnemu nigdy nie wolno podawać żadnych środków doustnie! Jeśli chory sinieje, należy podnieść mu do góry dolną szczękę celem udrożnienia dróg oddechowych. Jeśli po kilku minutach chory nie odzyskuje przytomności – wezwać pogotowie ratunkowe.

 1. Postanowienia końcowe

W przypadku podejrzenia choroby dziecka niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (opiekunów) dziecka i informuje ich o konieczności odebrania dziecka ze szkoły.

 

IV.2 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA POSIADANIA PRZEZ UCZNIA ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH LUB SUBSTANCJI PSYCHOTROPOWYCH

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124),
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 287 poz. 1687).
 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada środki odurzające lub substancje psychotropowe, powinien zażądać od niego, w obecności innego nauczyciela lub pracownika szkoły, przekazania mu podejrzanej substancji, pokazania zawartości plecaka, kieszeni. Należy pamiętać, że nauczyciel nie jest uprawniony do przeszukania odzieży ucznia ani posiadanych przez niego przedmiotów (plecaka, torby) – czynność ta jest zastrzeżona dla funkcjonariuszy policji.
 2. Nauczyciel niezwłocznie informuje o swoich podejrzeniach dyrektora szkoły.
 3. Wychowawca klasy, do której uczęszcza uczeń, informuje o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów ucznia, zobowiązując ich do niezwłocznego przybycia do szkoły. Podczas rozmowy z rodzicami wychowawca klasy informuje o dokonanych ustaleniach oraz konsekwencjach wyciągniętych wobec ucznia.
 4. W przypadku, gdy uczeń odmawia wydania substancji oraz ujawnienia zawartości torby/plecaka, dyrektor szkoły wzywa policję, która na podstawie przepisów prawa może dokonać przeszukania ucznia oraz zabezpieczyć podejrzaną substancję celem przekazania jej następnie do badań laboratoryjnych i jednoznacznego stwierdzenia jej rodzaju.
 5. Jeżeli uczeń dobrowolnie wyda nauczycielowi posiadane substancje lub środki, wychowawca w rozmowie z uczniem podejmuje próbę ustalenia, od kogo ma owe substancje, kiedy je nabył oraz za jaką kwotę, czy było to jednorazowe, czy wielokrotne nabycie, a następnie wzywa na teren szkoły policję i przekazuje funkcjonariuszom otrzymane od ucznia substancje.
 6. Na żądanie policji dyrektor zabezpiecza i przekazuje nagranie z monitoringu, jeżeli jest on zainstalowany na terenie szkoły.
 7. W każdym przypadku popełnienia przez ucznia czynu zabronionego (przez ucznia, który ukończył 13. rok życia, ale przed ukończeniem 17 lat) lub przestępstwa (przez ucznia powyżej 17. roku życia) posiadania środków odurzających lub substancji psychotropowych, wprowadzania do obrotu środków odurzających, udzielania innej osobie, ułatwiania lub umożliwiania ich użycia oraz nakłaniania do ich użycia dyrektor szkoły ma obowiązek niezwłocznie powiadomić policję lub prokuraturę, a w przypadku ucznia w wieku od 13. do 17. roku życia – również sąd rodzinny.
 8. Dyrektor szkoły sam lub wspólnie z wychowawcą klasy podejmuje decyzję o wymierzeniu uczniowi kary przewidzianej w regulaminie szkoły.
 9. Wychowawca klasy z przeprowadzonych czynności z udziałem ucznia oraz rozmowy z jego rodzicami/prawnymi opiekunami sporządza notatkę, opisując przebieg zdarzeń i ustalone okoliczności oraz podjęte działania. Notatkę przekazuje następnie dyrektorowi szkoły.

IV. 3 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE NA TERENIE SZKOŁY PRZEBYWA UCZEŃ ZNAJDUJĄCY SIĘ POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB NARKOTYKÓW

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 33 poz. 178 ze zm.).
 1. Nauczyciel, który podejrzewa, że na terenie szkoły przebywa uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasy lub pedagoga szkolnego oraz dyrektora szkoły.
 2. Z uwagi na bezpieczeństwo takiego ucznia nauczyciel lub inny wyznaczony pracownik szkoły umieszcza go w miejscu niedostępnym dla innych osób (w sali lub w innym pomieszczeniu niedostępnym dla pozostałych uczniów) i sprawuje nad nim opiekę.
 3. Nauczyciel wzywa do szkoły pogotowie w celu stwierdzenia lub wykluczenia stanu nietrzeźwości lub stanu odurzenia ucznia, a gdy jest to konieczne – udzielenia mu pierwszej pomocy.
 4. Wychowawca ucznia lub dyrektor szkoły informuje rodziców/prawnych opiekunów ucznia, zobowiązując ich do niezwłocznego odebrania dziecka ze szkoły, chyba że wcześniej został zabrany przez pogotowie.
 5. Podczas spotkania z rodzicami obecni są: dyrektor szkoły, wychowawca klasy oraz pedagog szkolny/psycholog. Z rozmowy z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia dyrektor szkoły lub wychowawca klasy sporządza notatkę, w której zawiera informacje co do przebiegu spotkania i przekazania ucznia rodzicom. Rodzice podpisują notatkę, potwierdzając w ten sposób odbiór dziecka ze szkoły.
 6. W przypadku odmowy odebrania ucznia ze szkoły lub braku możliwości nawiązania kontaktu z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka lekarz z pogotowia, po zbadaniu ucznia, w porozumieniu z dyrektorem szkoły decyduje o jego przewiezieniu do szpitala lub przekazaniu go funkcjonariuszom policji.
 7. W przypadku, gdy uczeń jest agresywny i stwarza zagrożenie dla innych uczniów lub pracowników szkoły, a rodzice odmawiają jego odbioru lub nie jest możliwe nawiązanie z nimi kontaktu, dyrektor szkoły zawiadamia o zdarzeniu policję.
 8. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości ucznia (w sytuacji, gdy rodzice nie chcą odebrać go ze szkoły lub nie ma z nimi kontaktu) policja może umieścić ucznia w izbie wytrzeźwień na czas maksymalnie 24 godzin, a w przypadku jej braku – w jednostce policji, w odosobnieniu od osób dorosłych. Policja zawiadamia również rodziców/prawnych opiekunów ucznia, a gdy uczeń nie ma ukończonych 18 lat – sąd rodzinny.
 9. W przypadku powtarzania się podobnych zdarzeń w stosunku do tego samego ucznia dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomić o tym policję (wydział do spraw nieletnich) oraz sąd rodzinny, gdy uczeń nie ukończył 18. roku życia.
 10. W przypadku spożywania na terenie szkoły alkoholu przez ucznia, który ukończył 17 lat, dyrektor szkoły ma obowiązek zawiadomić policję, albowiem czyn taki stanowi wykroczenie.
 11. Dyrektor szkoły sam lub wspólnie z wychowawcą klasy i pedagogiem podejmuje decyzję o wymierzeniu uczniowi-sprawcy kary przewidzianej w regulaminie szkoły.

 

 IV. 4 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA, ŻE UCZEŃ JEST OFIARĄ PRZEMOCY W RODZINIE

 

 1. Nauczyciel podejrzewający, że uczeń może być ofiarą przemocy, prosi go o rozmowę, zapewniając o dyskrecji i przedstawiając możliwości pomocy.
 2. Nauczyciel wysłuchuje ucznia, zapewniając dyskrecję zgłaszającemu poprzez wysłuchanie go bez świadków, w bezpiecznym i odosobnionym miejscu.
 3. W przypadku potwierdzenia podejrzeń o stosowanie przemocy wobec ucznia w rodzinie nauczyciel informuje o zaistniałym fakcie lub zdarzeniach wychowawcę klasy.
 4. Wychowawca informuje dyrektora szkoły.
 5. Jeżeli uczeń sobie tego życzy, może opowiedzieć o swojej sytuacji raz jeszcze, dokładniej, w obecności dyrektora szkoły.
 6. Jeżeli stan ucznia wskazuje na zagrożenie jego zdrowia lub życia, dyrektor wzywa pogotowie ratunkowe.
 7. Dyrektor zawiadamia lub/i wzywa do szkoły rodzica lub inną osobę z najbliższej rodziny ucznia, której nie dotyczą zarzuty o dokonywanie aktów przemocy na dziecku – w celu dokonania ustaleń co do dalszego postępowania.
 8. Nauczyciel, który przeprowadzał rozmowę z uczniem, sporządza notatkę służbową z przeprowadzonej rozmowy, zamieszczając w niej datę i godzinę zgłoszenia, opisuje relację zgłaszającego, wygląd, zachowanie, dolegliwości osoby, której dotyczy przemoc i przekazuje notatkę dyrektorowi lub osobie, która pełni jego obowiązki.
 9. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o wdrożeniu procedury „Niebieska Karta” i wyznacza pracownika do jej przeprowadzenia.
 10. Dyrektor niezwłocznie po wdrożeniu procedury zawiadamia przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego i przekazuje mu sporządzoną dokumentację pokrzywdzonego.
 11. Jeżeli sprawa dotyczy ucznia, który nie jest pełnoletni, dyrektor zawiadamia sąd rodzinny.

 

 IV. 5 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRÓB SAMOBÓJCZYCH LUB SAMOBÓJSTWA UCZNIA

 1. Każdy pracownik szkoły (pedagogiczny i niepedagogiczny) ma obowiązek zareagowania na wszelkie sygnały o ryzyku zachowania autodestrukcyjnego u ucznia, na niepokojące zachowania uczniów mogące wskazywać na zamiary samobójcze. W przypadku zaobserwowania lub posiadania informacji, że uczeń planuje podjąć lub podjął próbę samobójczą, każdy pracownik powinien niezwłocznie poinformować o tym dyrektora szkoły.
 2. Postępowanie w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na ryzyko zachowań samobójczych
  1) Do zachowań, które powinny zaniepokoić pracowników szkoły, gdyż mogą wskazywać na zamiary samobójcze, należą:
 1. mówienie wprost lub pośrednio o samobójstwie,
 2. pisanie listów pożegnalnych lub testamentu,
 3. przejawianie zainteresowania tematyką śmierci, umierania,
 4. mówienie o poczuciu beznadziejności, bezradności, braku wyjścia z sytuacji,
 5. okaleczanie się, autoagresja,
 6. długotrwały stan smutku, przygnębienia,
 7. pozbywanie się osobistych i ważnych dla ucznia przedmiotów,
 8. izolowanie się, zamykanie się w sobie,
 9. rezygnacja z zajęć, w które dotychczas był zaangażowany.
 • Każdy, kto zauważy niepokojące sygnały, zobowiązany jest zgłosić swoje obserwacje wychowawcy.
 • Po odebraniu zgłoszenia wychowawca ucznia dokonuje diagnozy zgłoszenia oraz sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia.
 • Jeśli uznają, że zachodzi taka potrzeba, kontaktują się z rodzicami w celu ustalenia przyczyny niepokojących zmian w zachowaniu ucznia.
 • Jeżeli wspólne ustalenia potwierdzają obawy o zagrożeniu, informacja przekazywana jest dyrektorowi szkoły.
 • Wraz z rodzicami ustalane są zasady postępowania wobec ucznia: sposób i zakres kontaktów z rodzicami, a także pomoc psychoterapeutyczna na terenie szkoły lub poza nią.
 1. Postępowanie w przypadku posiadania informacji, że uczeń zamierza popełnić samobójstwo (informacja od samego ucznia, kolegów, rodziny, osób postronnych)

 

 • Pracownik, który otrzymał informację o zamiarze popełnienia samobójstwa przez ucznia, stara się natychmiast odnaleźć ucznia i powiadomić o sytuacji jego wychowawcę.
 • Po odnalezieniu ucznia nie pozostawiają ucznia samego, lecz próbują przeprowadzić go w ustronne, bezpieczne miejsce.
 • Informują o zaistniałej sytuacji dyrektora szkoły.
 • Po zdiagnozowaniu sytuacji zagrożenia informują o zaistniałej sytuacji rodziców ucznia.
 • Przekazują dziecko pod opiekę rodziców/prawnych opiekunów, a jeżeli przyczyną zagrożenia jest sytuacja domowa ucznia - odpowiednim instytucjom.
 • Uczeń powinien natychmiast zostać objęty indywidualną opieką psychologiczną i psychoterapeutyczną.
 • Jeśli uznają, że zachodzi taka potrzeba, wskazują rodzicom konieczność skontaktowania się z psychiatrą.

 

 1. Postępowanie w przypadku podjęcia przez ucznia próby samobójczej na terenie szkoły

 

 • Pracownik, po otrzymaniu informacji o próbie samobójczej ucznia, stara się natychmiast go odnaleźć.
 • Po odnalezieniu ucznia ustala i potwierdza rodzaj zdarzenia, nie pozostawia ucznia samego.
 • Usuwa przedmioty umożliwiające ponowienie próby.
 • Stara się dyskretnie przeprowadzić ucznia w bezpieczne, ustronne miejsce.
 • Jeśli zachodzi taka potrzeba, udziela pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Jeżeli zachodzi taka potrzeba, wzywa pogotowie ratunkowe, policję. Jeśli to możliwe, powinien zadbać, aby interwencja służb przebiegła dyskretnie.
 • Kiedy pojawi się taka możliwość, powiadamia lub zleca powiadomienie o zdarzeniu dyrektora szkoły.
 • Dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców/opiekunów prawnych ucznia.
 • O próbie samobójczej dyrektor informuje radę pedagogiczną pod rygorem tajemnicy służbowej, w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli.

 

 1. Postępowanie w przypadku podjęcia przez ucznia próby samobójczej poza terenem szkoły
 • Jeśli próba samobójcza ma miejsce poza szkołą, a rodzic poinformował o zajściu szkołę, dyrektor szkoły przekazuje rodzicom informacje dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • O próbie samobójczej dyrektor informuje radę pedagogiczną pod rygorem tajemnicy służbowej, w celu podjęcia wspólnych działań oraz obserwacji zachowania ucznia po jego powrocie do szkoły przez wszystkich nauczycieli.
 • Pedagog/psycholog szkolny planuje dalszą strategię postępowania w oparciu o zalecenia specjalisty (psychiatry), które ma na celu zapewnienie uczniowi bezpieczeństwa w szkole, a także atmosfery życzliwości i wsparcia. Ponadto przekazuje rodzicom informacje o możliwościach uzyskania pomocy psychologiczno-pedagogicznej poza szkołą.
 1. Postępowanie w przypadku śmierci samobójczej ucznia

 

 • W przypadku śmierci ucznia w wyniku samobójstwa dyrektor szkoły informuje organ prowadzący i nadzorujący szkołę o zaistniałej sytuacji.
 • Dyrektor szkoły oraz wychowawcy udzielają pomocy psychologiczno - pedagogicznej innym uczniom szkoły.

 

IV. 6 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PRZEKROCZENIA PRAWA PRZEZ NAUCZYCIELA

 1. W przypadku stwierdzenia przekroczenia przez nauczyciela prawa konieczne jest niezwłoczne poinformowanie o zdarzeniu dyrektora szkoły.
 2. Dyrektor przeprowadza rozmowę z osobami będącymi świadkami zdarzenia celem ustalenia wszelkich okoliczności (na czym polegało nadużycie, kiedy i gdzie miało miejsce, kto jest pokrzywdzonym).
 3. Dyrektor przeprowadza rozmowę z nauczycielem, który dokonał przekroczenia prawa. Jeśli stwierdzi, że sytuacja była jednorazowa i niezbyt poważna (np. nauczyciel złamał zakaz palenia w miejscu do tego nieprzewidzianym), informuje nauczyciela o ewentualnych konsekwencjach w przyszłości, jeśli naruszenia przepisów nadal będą miały miejsce.
 4. W przypadku poważnego nadużycia po rozmowie z nauczycielem dyrektor zawiadamia policję i przekazuje jej zabezpieczony materiał dowodowy, a także informuje organ prowadzący szkołę i właściwe kuratorium oświaty.
 5. Jeżeli na terenie szkoły miał miejsce wypadek z winy nauczyciela, konieczne jest sporządzenie protokołu powypadkowego, a w innych, mniejszej wagi zdarzeniach wystarczające jest sporządzenie przez dyrektora notatki z dokonanych ustaleń i podjętych działań.

 

IV. 7 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STOSOWANIA PRZEZ UCZNIA PRZEMOCY PSYCHICZNEJ WOBEC INNEGO UCZNIA

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j.U z 2010 r. Nr 33 poz. 178 ze zm.).
 1. Jeśli powstanie podejrzenie stosowania wobec jednego z uczniów przemocy psychicznej przez innego ucznia, należy zawiadomić niezwłocznie wychowawcę klasy, a w przypadku jego nieobecności innego nauczyciela.
 2. Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczniem-ofiarą celem ustalenia, kto stosuje wobec niego przemoc, jak długo to trwa, na czym polega, jakie odniósł szkody.
 3. Z dokonanych ustaleń wychowawca klasy sporządza notatkę i informuje o nich dyrektora szkoły celem podjęcia odpowiednich działań.
 4. Wychowawca klasy wzywa rodziców/prawnych opiekunów ucznia-ofiary do szkoły i na spotkaniu z dyrektorem szkoły informuje o dokonanych ustaleniach oraz możliwych do podjęcia środkach (objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną, monitorowanie sytuacji w klasie oraz obserwacja zachowania wobec ucznia-ofiary).
 5. Wychowawca klasy wzywa rodziców/prawnych opiekunów ucznia-sprawcy do szkoły i na spotkaniu z dyrektorem szkoły informuje o dokonanych ustaleniach, zobowiązaniu ucznia do poprawy zachowania, wyciągniętych konsekwencjach przewidzianych w regulaminie szkoły oraz monitorowaniu zachowania ucznia-sprawcy przemocy.
 6. Jeżeli sytuacja ma miejsce po raz pierwszy, sprawa może być rozwiązana polubownie.
 7. Jeżeli podobne sytuacje miały już miejsce w przeszłości, dyrektor szkoły zawiadamia o tym policję i sąd rodzinny (gdy uczeń nie ma ukończonych 17 lat).
 8. Dyrektor szkoły w porozumieniu z wychowawcą klasy wymierza uczniowi - sprawcy karę przewidzianą w regulaminie szkoły.

 

IV. 8 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU STWIERDZENIA PALENIA PAPIEROSÓW LUB UŻYWANIA E-PAPIEROSA  PRZEZ UCZNIA W SZKOLE I JEJ BEZPOŚREDNIM SĄSIEDZTWIE

 

 1. W sytuacji zauważenia lub otrzymania zgłoszenia, że uczeń na terenie szkoły lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie pali papierosa lub używa e-papierosa, nauczyciel powinien poinformować wychowawcę klasy, do której uczęszcza uczeń.
 2. Wychowawca odnotowuje informację o paleniu przez ucznia papierosa lub używania e-papierosa w „zeszycie uwag”, pod którą podpisuje się wychowawca oraz nauczyciel informujący.
 3. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem i dokumentuje odbycie rozmowy, sporządzając notatkę w „zeszycie uwag”, pod którą podpisuje się wychowawca i uczeń.
 4. Trzykrotny wpis informacji o paleniu papierosa przez ucznia lub używaniu e-papierosa w „zeszycie uwag” skutkuje udzieleniem uczniowi upomnienia oraz przeprowadzeniem rozmowy dyscyplinującej w obecności rodzica/opiekuna prawnego. Wychowawca dokumentuje odbycie rozmowy, sporządzając notatkę w dzienniku, pod którą podpisuje się wychowawca, uczeń, rodzic/opiekun prawny.
 5. W przypadku powtórzenia się sytuacji (kolejne trzy razy), rozmowę dyscyplinującą w obecności wychowawcy oraz rodzica/opiekuna prawnego przeprowadza dyrektor szkoły. Uczniowi zostaje obniżona ocena zachowania. Wychowawca dokumentuje odbycie rozmowy, sporządzając notatkę w dzienniku, pod którą podpisuje się dyrektor szkoły, wychowawca, rodzic/opiekun prawny.
 6. Brak poprawy zachowania ucznia skutkuje nałożeniem na ucznia kolejnej kary zgodnie ze statutem szkoły.

 

IV. 9 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU UCZNIA NIEDOŻYWIONEGO I ZANIEDBANEGO

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 33 poz. 178 ze zm.).

W przypadku powstania podejrzenia, że uczeń jest zaniedbywany w domu:

 1. Wychowawca klasy dokonuje obserwacji ucznia, a następnie przeprowadza z nim rozmowę celem ustalenia jego sytuacji domowej (w szczególności, czy rodzice zajmują się nim, czy rozmawia z nimi o swoich problemach, czy spożywa w domu posiłki i jak często, czy do szkoły dostaje drugie śniadanie, czy rodzice spożywają w domu alkohol i jak często, jak się do dziecka zwracają, czy pomagają mu w nauce, czy spędzają z nim wolny czas).
 2. Wychowawca klasy ustala, z którymi dziećmi uczeń zaniedbany utrzymuje bliskie kontakty, a następnie rozmawia z nimi, usiłując ustalić sytuację zaniedbanego dziecka.
 3. Po rozmowie z uczniem oraz jego kolegami i biorąc pod uwagę własne obserwacje i uzyskane już wcześniej informacje (np. od uczniów, rodziców, nauczycieli), wychowawca klasy podejmuje działania, których celem jest pomoc uczniowi. Z dokonanych ustaleń sporządza notatkę.
 4. O dokonanych ustaleniach wychowawca informuje dyrektora szkoły, przekazując im swoją notatkę.
 5. Wychowawca klasy kontaktuje się z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia celem umówienia spotkania w szkole. W spotkaniu tym biorą udział: wychowawca klasy, rodzice/prawni opiekunowie ucznia, dyrektor szkoły. Podczas spotkania podjęta zostaje próba wyjaśnienia sytuacji i ustalenia przyczyny zaniedbania ucznia. Jeżeli przyczyną zaniedbania ucznia jest zła sytuacja finansowa rodziny, wówczas uczestnicy spotkania ustalają zasady postępowania z uczniem i sposoby udzielenia pomocy zarówno jemu, jak i jego rodzinie. Podejmuje się decyzję o ewentualnym złożeniu wniosku do ośrodka pomocy społecznej oraz poinformowaniu rady rodziców w celu objęcia dziecka pomocą (pomocą w nauce, dożywianiem).
 6. Gdy okaże się, że przyczyną zaniedbania ucznia jest demoralizacja (alkoholizm, narkomania w rodzinie, przemoc, niewydolność wychowawcza), wówczas dyrektor szkoły informuje o ustaleniach policję i sąd rodzinny.

 

IV. 10 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU KORZYSTANIA W CZASIE ZAJĘĆ LEKCYJNYCH Z NIEDOZWOLONYCH URZĄDZEŃ

 

W przypadku złamania przez ucznia zakazu korzystania w czasie zajęć lekcyjnych z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego lub innego urządzenia służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu, nauczyciel zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:

 1. Jeżeli nauczyciel zauważył, że uczeń wyjął niedozwolone urządzenie, ale nie zdążył go użyć, upomina ucznia słownie, nakazując wyłączenie i schowanie urządzenia.
 2. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że ww. sprzęt został wykorzystany do zarejestrowania dźwięku lub obrazu na zajęciach, żąda od ucznia ujawnienia nagrania i przekazania mu sprzętu użytego do rejestracji .
 3. Jeżeli urządzeniem jest telefon komórkowy, nauczyciel wydaje dodatkowo polecenie usunięcia karty lub wyłączenia telefonu przed jego oddaniem.
 4. W przypadku oddania przez ucznia urządzenia nauczyciel dołącza kartkę z odpisem i oddaje dyrektorowi szkoły.
 5. Nauczyciel wpisuje uwagę do zeszytu uwag i informuje o zdarzeniu wychowawcę klasy.
 6. Wychowawca uwzględnia ten fakt przy wystawianiu oceny zachowania.
 7. W przypadku, gdy nauczyciel jest pewien, że doszło do rejestracji, lub gdy uczeń odmawia ujawnienia nagrania, nauczyciel powiadamia o tym fakcie wychowawcę, a w późniejszej kolejności dyrektora szkoły.
 8. Wychowawca żąda oddania urządzenia i zabezpiecza sprzęt wykorzystany do rejestracji w celu uniemożliwienia skasowania nagrania i przekazuje urządzenie dyrektorowi szkoły.
 9. Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem, ustala okoliczności i cel użycia przez niego sprzętu rejestrującego na lekcji i za jego zgodą odtwarzają ewentualne nagranie.
 10. Wychowawca wzywa rodziców do szkoły i przypomina o zakazie korzystania z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego lub innego urządzenia służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu podczas lekcji oraz o konsekwencjach łamania tego zakazu, a także wyjaśnia konsekwencje związane z upowszechnianiem lub opublikowaniem nielegalnych nagrań. Oddaje urządzenie rodzicowi/prawnemu opiekunowi.
 11. Wychowawca sporządza notatkę ze spotkania.
 12. W przypadku odmowy przez ucznia oddania urządzenia wychowawcy uczeń wraz z używanym do rejestracji sprzętem opuszcza salę lekcyjną i z wychowawcą udaje się do gabinetu dyrektora skąd telefonicznie wzywa rodziców do natychmiastowego stawienia się w szkole.
 13. Po przybyciu rodziców, w obecności dyrektora szkoły przeglądany jest, a następnie usuwany nagrany podczas lekcji materiał. Rodzice są pouczani co do konsekwencji nieprzestrzegania przez ucznia zakazu korzystania z telefonu komórkowego, dyktafonu, aparatu fotograficznego lub innego urządzenia służącego do rejestrowania dźwięku i obrazu podczas lekcji, a także wyjaśnia konsekwencje związane z upowszechnianiem lub opublikowaniem nielegalnych nagrań.
 14. Jeżeli rodzice w rozmowie telefonicznej z wychowawcą odmawiają przyjazdu do szkoły i innej zaproponowanej współpracy (np. nakłonienia dziecka telefonicznie do oddania sprzętu), wychowawca informują rodziców, że kolejnym krokiem będzie wezwanie policji.
 15. Jeśli rodzice oraz uczeń nadal odmawiają współpracy, wychowawcy informuje o tym dyrektora szkoły.
 16. Dyrektor wzywa policję.
 17. Dalsze działania podejmuje policja.
 18. Wobec ucznia stosowane są kary zgodnie z zapisami statutu szkoły.

 

IV.11 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZASŁABNIĘCIA UCZNIA W SZKOLE.

 1. W sytuacji zasłabnięcia ucznia nauczyciel udziela pierwszej pomocy.
 2. Uczeń zostaje przeprowadzony przez pracownika obsługi szkolnej do wychowawcy.
 3. Po udzieleniu dziecku pierwszej pomocy, wychowawca powiadamia rodziców o zaobserwowanych u ucznia zmianach oraz informuje o konieczności jak najszybszego odbioru dziecka ze szkoły i udania się do lekarza.
 4. Jeżeli nie ma możliwości skontaktowania się z rodzicami ucznia, wówczas wychowawca kontaktuje się np. telefonicznie z lekarzem w celu uzyskania konsultacji medycznej.
 5. Lekarz podejmie decyzję co do możliwości powrotu chorego ucznia do domu autobusem. Jeżeli uczeń sam nie może wracać do domu, pozostaje pod opieką wyznaczonej przez dyrektora osoby do momentu skontaktowania się z rodzicami ucznia albo odebrania go ze szkoły.
 6. Wychowawca sporządza notatkę z przebiegu rozmów i podjętych decyzji.

 

IV.12   PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI DEWASTACJI MIENIA SZKOLNEGO LUB PRYWATNEGO NA TERENIE SZKOŁY

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 382),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 26 poz. 226).
 1. Nauczyciel, który uzyska informację o dewastacji lub stwierdzi dewastację mienia przez ucznia, zobowiązany jest do wykonania następujących czynności:
 • ustala sprawcę lub powstrzymuje go od dewastacji, jeśli ona trwa,
 • informuje o zdarzeniu wychowawcę ucznia, a w dalszej kolejności dyrektora szkoły,
 • wychowawca powiadamia rodziców/prawnych opiekunów ucznia i zobowiązuje ich do poniesienia kosztów naprawy szkody (zgodnie z podpisanym na początku roku szkolnego zobowiązaniem),
 • w sytuacji, kiedy nauczyciel nie jest świadkiem zdarzenia, a stwierdzi szkodę, sporządza notatkę i powiadamia dyrektora szkoły,
 • powiadomienie kuratora sądowego, gdy uczeń jest pod jego opieką,
 • nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia i umieszcza ją w dokumentacji ucznia.
 1. Zadanie wychowawcy:
 • wezwanie rodziców/prawnych opiekunów,
 • rozmowa ze sprawcą w obecności rodziców, ustalenie wspólnych działań wychowawczych,
 • zastosowanie kar zgodnie ze statutem szkoły,
 • wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców/prawnych opiekunów sprawcy lub odpracowanie szkody,
 • nałożenie kary na sprawcę,
 • sporządzenie notatki ze zdarzenia i umieszczenie jej w dokumentacji ucznia.
 1. Zadania dyrektora szkoły:
 • wezwanie policji w przypadku dużej szkody (z kodeksu wykroczeń),
 • wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji materialnych wobec rodziców/prawnych opiekunów sprawców lub odpracowanie szkody (zgodnie z podpisanym na początku roku szkolnego zobowiązaniem),
 • zastosowanie kar dostosowanych do wagi przewinienia, zgodnie z regulaminem ucznia/statutem szkoły,
 • jeżeli pomimo tego uczeń nie poprawia zachowania – zastosowanie kar wynikających ze statutu szkoły (upomnienie dyrektora, nagana dyrektora),
 • jeżeli uczeń w dalszym ciągu nie poprawia zachowania, dyrektor szkoły powiadamia organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący o demoralizującym wpływie zachowania ucznia na innych uczniów i dotychczasowych działaniach profilaktycznych zastosowanych przez szkołę oraz wszczyna procedury przeniesienia ucznia do innej szkoły,
 • w przypadku niemożności ustalenia sprawcy/sprawców zniszczenia, dyrektor podejmuje decyzję dotyczącą pokrycia kosztów, z przebiegu sytuacji sporządza notatkę służbową.

IV.13  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI NAGŁEGO WYPADKU W SZKOLE

 1. W sytuacji nagłego wypadku na terenie szkoły nauczyciel powinien niezwłocznie zabezpieczyć miejsce wypadku, sprawdzić, czy żaden z uczniów nie ucierpiał.
 2. W przypadku poszkodowania ucznia należy udzielić mu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz wezwać pomoc lekarską. do czasu przyjazdu lekarza nauczyciel musi być obecny przy poszkodowanym.
 3. Jeśli nauczyciel ma w tym czasie zajęcia z klasą, prosi o nadzór nad swoimi uczniami nauczyciela uczącego w najbliższej sali.
 4. Po udzieleniu poszkodowanemu pierwszej pomocy i zabezpieczeniu miejsca zdarzenia nauczyciel zobowiązany jest o zdarzeniu oraz podjętych czynnościach powiadomić dyrekcję szkoły, sporządzając także pisemną notatkę.
 5. O każdym nagłym wypadku dyrektor szkoły lub nauczyciel, pod opieką którego przebywał uczeń w chwili nagłego wypadku, powiadamia rodziców poszkodowanego ucznia. Fakt ten powiadamiający dokumentuje wpisem w dzienniku zajęć, podając datę i godzinę powiadomienia matki/ojca ucznia o nagłym wypadku.

  IV. 14 ROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI PODEJRZENIA O CYBERPRZEMOC NA TERENIE SZKOŁY

 

 1. Czynności wstępne
 • W celu sprawnej reakcji i realizacji procedury należy dokonać ustaleń:
 1. wyznaczenie sposobu zgłaszania informacji o cyberprzemocy,
 2. poinformowanie o tym uczniów i ich rodziców,
 3. wyznaczenie osoby/osób odpowiedzialnych za wdrożenie i realizację procedury,
 4. uwzględnienie kar za stosowanie cyberprzemocy w statucie szkoły.
 1. Zgłoszenie podejrzenia o cyberprzemoc
 • Zgłoszenia o tym, że uczeń szkoły stał się ofiarą cyberprzemocy, najczęściej dokonuje poszkodowany uczeń, jego rodzice lub koledzy, ale zgłoszenia może dokonać każdy, kto poweźmie wiedzę o takim zdarzeniu.
 • W szkole powinna istnieć możliwość anonimowego dokonania zgłoszenia o cyberprzemocy. Jeśli funkcjonuje „telefon zaufania” lub „skrzynka zgłoszeń”, przy pomocy których uczniowie mogą zgłaszać problemy bez podawania swojego nazwiska – nauczyciel informatyki powinien zwrócić uwagę uczniom, aby wykorzystywali je do zgłoszeń o cyberprzemocy anonimowo, jeśli obawiają się zrobić to osobiście. Jeżeli w szkole nie ma systemu anonimowego informowania o problemach – należy zaproponować uczniom taką możliwość, np. w pracowni komputerowej.
 • Uczniów należy uprzedzić, że, zgłaszając cyberprzemoc, powinni poinformować, w jaki sposób można sprawdzić prawdziwość zgłoszenia: podać adres strony internetowej lub innego miejsca, w którym widnieje kompromitujące zdjęcie czy obraźliwy wpis.
 1. Sprawdzenie prawdziwości zgłoszenia
 • Osoba, która otrzymała informację o cyberprzemocy w szkole, zgłasza ten fakt do osoby odpowiedzialnej za przeprowadzanie procedury postępowania w sytuacji cyberprzemocy, np. dyrektorowi szkoły.
 • Wyznaczona osoba, po otrzymaniu informacji, sprawdza ich prawdziwość; może to zrobić z pomocą nauczyciela informatyki, jeśli istnieje taka potrzeba.

 

 1. Zabezpieczenie dowodów
 • Nauczyciele zabezpieczają, rejestrują dowody świadczące o zastosowaniu cyberprzemocy, notują i  abezpieczają wszystkie dane, które odnajdą: adres strony www, nazwę użytkownika, profil, numer telefonu itd. (w zależności od formy zastosowanej przez sprawcę), treść wpisu, listu czy SMS-a, a także datę i godzinę odnalezienia dowodów. Należy pamiętać, aby nie kasować SMS-ów, wiadomości nagranych na pocztę głosową – jeśli doszło do przemocy za pośrednictwem telefonu komórkowego. Jeśli wykorzystany został komunikator – trzeba zadbać o zapisanie niewłaściwych treści: najpierw należy sprawdzić, czy posiada on funkcję zapisywania rozmów, jeśli nie – wiadomość trzeba skopiować i zapisać, najlepiej w edytorze tekstu. Można też zrobić zrzut strony na ekran, podobnie jak w sytuacji, gdy wykorzystana została strona www, serwis społecznościowy albo czat. Kopiując informacje do edytora, trzeba zadbać o zachowanie jak największej ilości informacji, np. nie tylko treść e-maila, ale też dane nadawcy.
 1. Ustalenie okoliczności zdarzenia
 • Nauczyciele podejmują próbę ustalenia okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków.
 • Wyznaczone osoby analizują zdarzenie i podejmują decyzje w kwestii dalszych działań. W zależności od wagi zdarzenia i od potrzeb – w tej części postępowania może uczestniczyć wychowawcy sprawcy i ofiary, dyrektor szkoły.

 

 1. Identyfikacja sprawcy

         W trakcie analizowania okoliczności zdarzenia następuje próba identyfikacji sprawcy (z pomocą nauczyciela informatyki) i ustalenia, czy jest on uczniem szkoły. Nie zawsze jest to możliwe, gdyż, dokonując aktu cyberprzemocy, sprawcy bardzo często posługują się fałszywą tożsamością, np. zakładają konta nieistniejących, wymyślają dane lub podszywają się pod inną osobę, np. pożyczając telefon. W tej drugiej sytuacji nauczyciele mają możliwość porozmawiania z właścicielem na temat tego, komu pożyczył telefon lub komu udostępnił swoje hasła, umożliwiając używanie konta lub profilu w serwisach społecznościowych. To może pomóc zidentyfikować prawdziwego sprawcę.

 • Jeśli ofiara cyberprzemocy ma podejrzenie, kto może być sprawcą, należy potraktować to poważnie i porozmawiać z osobą podejrzewaną – uczniowie czasem są w konflikcie, grożą sobie lub mają na koncie różne zaczepki, dokuczanie sobie czy wcześniejsze podobne zachowania. Być może ujawniony akt cyberprzemocy jest kolejnym ze strony tego samego agresora i ofiara wie, kto nim jest.
 • W celu ustalenie sprawcy można także rozmawiać z uczniami klasy ofiary. Cyberprzemocy najczęściej dokonują koledzy z tej samej szkoły, a nawet klasy, jest więc bardzo duże prawdopodobieństwo, że część z nich wie, kto jest sprawcą.
 • Gdy uda się zidentyfikować sprawcę – należy mu nakazać natychmiastowe usunięcie obraźliwych lub szkodliwych treści i wyciągnąć konsekwencje adekwatne do wykroczenia.
 • Jeśli ustalenie sprawcy się nie powiedzie, a zostało złamane prawo – należy poinformować o tym policję.
 • Należy wówczas skontaktować się z dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci krzywdzących materiałów. Do podjęcia takiego działania zobowiązuje administratora serwisu art. 14 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Na wniosek policji dostawca usługi internetowej oraz operator sieci komórkowej podadzą dane sprawcy cyberprzemocy.
 • Sytuacje, w których należy zgłosić sprawę do sądu rodzinnego:
 1. jeśli rodzice sprawcy odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły,
 2. gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki wychowawcze, a ich zastosowanie nie przynosi pożądanych rezultatów. Zgłoszenia dokonuje dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba.
 • Sytuacje, w których należy zgłosić sprawę na policję, to sytuacje przemocy z naruszeniem prawa: groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści. Zgłoszenia dokonuje dyrektor lub wyznaczona przez niego osoba.
 1. Działania wobec sprawcy cyberprzemocy
 • Konsekwencje i rodzaj działań wobec sprawcy uzależnione będą od tego, czy jest on uczniem szkoły, czy nie. Jeśli nie – działania podejmuje policja. Jeśli tak – działania należą do szkoły, a policja reaguje, jeśli ranga czynu popełnionego przez sprawcę tego wymaga.
 • Jeśli sprawcą był uczeń – należy o tym natychmiast poinformować jego rodziców.
 • Jeśli sprawcą przemocy był uczeń szkoły, należy najpierw przeprowadzić z nim rozmowę na temat jego zachowania. W rozmowie powinni uczestniczyć nauczyciele biorący udział w rozwiązywaniu sprawy, wychowawca ucznia, a także jego rodzice. Celem rozmowy powinno być dowiedzenie się jak najwięcej o okolicznościach zajścia, jego przyczynach, ale także poszukanie możliwości rozwiązania sytuacji konfliktowej, form zadośćuczynienia wobec ofiary.
 • Wyciągnięcie konsekwencji wobec sprawcy, zgodnie z zapisami statutu szkoły, uwzględniające rozmiar i rangę szkody, czas trwania działań sprawcy, szkodliwość czynu i celowość działań, świadomość konsekwencji, np. w zależności od wieku ucznia.
 • Objęcie sprawcy opieką psychologiczno-pedagogiczną w celu uświadomienia mu konsekwencji jego działań, pomocy w zmianie jego postawy i postępowania.
 1. Działania wobec ofiary cyberprzemocy
 • Tuż po potwierdzeniu zgłoszenia przemocy – należy otoczyć opieką jej ofiarę. W rozmowie z uczniem należy ustalić, jakie działania powinny zostać podjęte oraz powiadomić o zajściu rodziców ucznia. Uczeń powinien otrzymać informację o całkowitym wsparciu, gotowości pomocy ze strony szkoły oraz wyciągnięciu konsekwencji wobec sprawcy.
 • Uczeń będący ofiarą powinien otrzymać poradę jak ma się zachować, aby zapewnić sobie poczucie bezpieczeństwa i nie doprowadzać do eskalacji prześladowania – nie usuwać żadnych dowodów winy sprawcy, nie wchodzić w kontakt ze sprawcą poprzez internet, natychmiast zgłosić dorosłym wszelkie akty przemocy.
 • Sytuacja szkolna ucznia powinna być monitorowana przez wychowawcę, innych nauczycieli, aby uniknąć ewentualnych ataków zemsty ze strony ukaranego sprawcy.
 1. Sporządzenie dokumentacji z zajścia
 • Osoba wyznaczona do realizacji procedur postępowania w sytuacji cyberprzemocy zobowiązana jest do sporządzenia notatki służbowej z rozmów ze sprawcą, poszkodowanym, ich rodzicami oraz świadkami zdarzenia.
 • Dokument powinien zawierać datę i miejsce zdarzenia, dane osób biorących w nim udział i świadków oraz opis ustalonego przebiegu wydarzeń, wraz z zabezpieczonymi dowodami.

 

IV.15  PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI POSIADANIA PRZEZ UCZNIA PRZEDMIOTÓW NIEDOZWOLONYCH NA TERENIE SZKOŁY

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 7września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 382),
 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 124 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355 ze zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. z 2003 r. Nr 26 poz. 226).
 1. Przedmioty, których wnoszenie na teren szkoły jest zabronione, to przedmioty takie, jak: noże, scyzoryki, szpikulce, żyletki, lasery, kije baseballowe, gaz, straszaki broni palnej, petardy, pałki gumowe, kastety, narkotyki, dopalacze, elektroniczne papierosy, przedmioty zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, itp.
 2. Jeżeli nauczyciel zauważy u ucznia niebezpieczne narzędzie lub uzyska informację, że uczeń posiada niedozwolone narzędzie (z wyjątkiem narkotyków i dopalaczy, których zauważenie stanowi oddzielne zasady postępowania), zobowiązany jest do podjęcia następujących działań:
 • nakłania ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu (jeżeli uczeń odmawia oddania przedmiotu zabronionego, należy go poinformować, że ma obowiązek oddać przedmiot do depozytu),
 • powiadamia o sytuacji wychowawcę klasy, a w dalszej kolejności dyrektora szkoły,
 • wychowawca deponuje niebezpieczne narzędzie w gabinecie dyrektora szkoły,
 • wychowawca powiadamia rodziców i wzywa ich do odbioru narzędzia,
 • wychowawca i dyrektor przeprowadzają rozmowę uświadamiająco-dyscyplinującą z uczniem i jego rodzicami (niebezpieczeństwo dla zdrowia i życia uczniów spowodowane posiadaniem i użyciem niebezpiecznego narzędzia na terenie szkoły, konieczność zwiększenia nadzoru rodziców nad uczniem oraz zaniechania podobnych praktyk w przyszłości, konsekwencje prawne),
 • jeśli uczeń odmawia oddania niebezpiecznego narzędzia, nauczyciel odizolowuje go od pozostałych uczniów, korzystając z pomocy innych pracowników szkoły, a dyrektor szkoły decyduje o konieczności zawiadomienia policji,
 • dalsze postępowanie prowadzi policja,
 • powiadomienie kuratora sądowego, jeśli uczeń jest pod jego opieką,
 • kara dostosowana do wagi przewinienia, zgodnie z regulaminem ucznia/statutem szkoły,
 • nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia i umieszcza w dokumentacji ucznia.
 1. Zadania wychowawcy klasy:
 • wezwanie rodziców/prawnych opiekunów do szkoły, powiadomienie o konsekwencjach czynu,
 • powiadomienie kuratora sądowego, jeśli uczeń jest pod jego opieką,
 • obecność podczas rewizji przeprowadzonej przez policję w obecności rodziców ucznia lub, jeżeli rodzice odmówią przybycia, w obecności dyrektora szkoły,
 • zastosowanie kary wynikającej z regulaminu ucznia/statutu szkoły,
 • wraz z dyrektorem szkoły przeprowadzenie rozmowy z uczniem i jego rodzicami, ustalenie dalszego działania wychowawczego i poinformowanie o dalszych procedurach postępowania.
 1. Zadania dyrektora szkoły:
 • zdeponowanie niedozwolonego narzędzia,
 • wezwanie policji w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia,
 • obecność podczas rewizji przeprowadzonej przez policję w obecności rodziców ucznia lub, jeżeli rodzice odmówią przybycia, w obecności nauczyciela, wychowawcy,
 • jeżeli uczeń nie poprawia zachowania – zastosowanie kar wynikających ze statutu szkoły (upomnienie dyrektora, nagana dyrektora),
 • zawiadomienie sądu rodzinnego,
 • jeżeli uczeń w dalszym ciągu nie poprawia zachowania, dyrektor szkoły powiadamia organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący o demoralizującym wpływie zachowania ucznia na innych uczniów i dotychczasowych działaniach profilaktycznych zastosowanych przez szkołę, a także wszczyna procedury przeniesienia ucznia do innej szkoły,
 • sporządza notatkę służbową z przebiegu sytuacji.
 1. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyki lub dopalacze, powinien podjąć następujące kroki:
 • zachowując środki ostrożności, w obecności drugiej osoby zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem lub zabraniem do czasu przyjazdu policji,
 • podejmuje próbę ustalenia, do kogo należy znaleziona substancja,
 • o zaistniałym fakcie informuje dyrektora szkoły, który ma obowiązek wezwać policję,
 • po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję oraz informacje dotyczące szczegółów zdarzenia,
 • dalsze postępowanie prowadzi policja,
 • z przebiegu sytuacji nauczyciel sporządza notatkę służbową.

 

 1. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą wyglądem narkotyki lub dopalacze, powinien podjąć następujące kroki:
 • powiadamia wychowawcę, a w dalszej kolejności dyrektora szkoły,
 • nauczyciel w obecności wychowawcy lub dyrektora żąda, aby uczeń przekazał mu podejrzaną substancję, pokazał zawartość teczki/plecaka (nauczycielowi ani dyrektorowi nie wolno samodzielnie przeszukać rzeczy ucznia),
 • wychowawca ustala, czy substancja jest narkotykiem lub dopalaczem i w jaki sposób/od kogo uczeń nabył substancję,
 • po oddaniu przez ucznia podejrzanej substancji szkoła przekazuje ją niezwłocznie policji,
 • w przypadku odmowy przekazania substancji lub pokazania zawartości teczki i odzieży, dyrektor wzywa policję, która przeszukuje ucznia oraz zabezpiecza substancję,
 • dalsze postępowanie prowadzi policja,
 • powiadomienie kuratora sądowego, jeśli uczeń jest pod jego opieką,
 • kara dostosowana do wagi przewinienia, zgodnie z regulaminem ucznia/statutem szkoły,
 • nauczyciel/wychowawca sporządza notatkę ze zdarzenia i umieszcza w dokumentacji ucznia.
 1. Zadania wychowawcy:
 • wezwanie rodziców/prawnych opiekunów do szkoły, powiadomienie o konsekwencjach czynu,
 • powiadomienie kuratora sądowego, jeśli uczeń jest pod jego opieką,
 • obecność podczas rewizji przeprowadzonej przez policję w obecności rodziców ucznia lub, jeżeli rodzice odmówią przybycia, w obecności dyrektora szkoły,
 • wraz z dyrektorem szkoły przeprowadzenie rozmowy z uczniem i jego rodzicami, ustalenie dalszych działań wychowawczych oraz poinformowanie o dalszych procedurach postępowania,
 • w przypadku potwierdzenia, że podejrzana substancja jest narkotykiem lub dopalaczem, zastosowanie sankcji wynikającej ze statutu szkoły,
 • sporządzenie notatki służbowej z przebiegu sytuacji.

 1. Zadania dyrektora szkoły:
 • wezwanie policji i przekazanie znalezionej substancji,
 • obecność podczas rewizji przeprowadzonej przez policję w obecności rodziców ucznia lub, jeżeli rodzice odmówią przybycia, w obecności nauczyciela, wychowawcy,
 • jeżeli uczeń nie poprawia zachowania – zastosowanie kar wynikających ze statutu szkoły (upomnienie dyrektora, nagana dyrektora),
 • zawiadomienie sądu rodzinnego,
 • jeżeli uczeń w dalszym ciągu nie poprawia zachowania, dyrektor szkoły powiadamia organ nadzoru pedagogicznego i organ prowadzący o demoralizującym wpływie zachowania ucznia na innych uczniów i dotychczasowych działaniach profilaktycznych zastosowanych przez szkołę, a także wszczyna procedury przeniesienia ucznia do innej szkoły,
 • z przebiegu sytuacji sporządza notatkę służbową.

 

 

IV.16 PROCEDURA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY JEST SPRAWCĄ CZYNU KARALNEGO (PRZEMOCY, BÓJKI)

 

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (t.j. Dz.U z 2010 r. Nr 33 poz. 178 ze zm.).

W przypadku stwierdzenia na terenie szkoły lub podczas zajęć zorganizowanych przez szkołę bójki lub pobicia ucznia:

 1. Uczeń, który zauważył zdarzenie, powinien niezwłocznie poinformować o tym nauczyciela dyżurującego lub wychowawcę klasy.
 2. Poinformowany nauczyciel musi rozdzielić uczniów, umieścić ich w bezpiecznym miejscu, z dala od pozostałych uczniów, i zapewnić im opiekę.
 3. Jeżeli jest to konieczne, nauczyciel udziela uczniom pierwszej pomocy i wzywa pogotowie.
 4. Nauczyciel informuje o zdarzeniu dyrektora szkoły, wychowawcę klasy.
 5. Wychowawca klasy przeprowadza rozmowę z uczestnikami zajścia oraz uczniami, którzy byli jego świadkami, i ustala powody bójki/pobicia oraz jej inicjatora.
 6. Wychowawca klasy powiadamia o zdarzeniu rodziców/prawnych opiekunów ucznia i wzywa ich niezwłocznie do szkoły. Podczas rozmowy z rodzicami dyrektor szkoły informuje ich szczegółowo o okolicznościach zdarzenia i ewentualnych konsekwencjach wobec uczniów.
 7. Jeżeli zdarzenie miało miejsce po raz pierwszy, dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcą klasy i rodzicami uczniów podejmuje decyzję, czy zasadne jest powiadomienie o zdarzeniu policji (sprawa może zakończyć się polubownie).
 8. Jeżeli sytuacja miała miejsce po raz kolejny, dyrektor szkoły powiadamia o zdarzeniu policję i przekazuje do jej dyspozycji uczniów. Gdy uczeń-sprawca nie ukończył 17 lat, dyrektor szkoły informuje również sąd rodzinny.
 9. Dyrektor szkoły sam lub wspólnie z wychowawcą klasy podejmuje decyzję o wymierzeniu uczniowi kary przewidzianej w regulaminie szkoły.

 

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech